Herintredende stagiaire

Bent u een herintredende advocaat (met stageverklaring) klik hier

Wij raden u aan het verzoek stage en patroon en het verzoek tot (her) inschrijving als advocaat 6 tot 8 weken voor de gewenste beëdigingsdatum in te zenden. Bij latere inzending kan de raad van de orde Overijssel niet instaan voor tijdige behandeling van uw verzoek.
Als alles in orde is deelt de raad van de orde de rechtbank mede dat er geen belemmering is voor beëdiging. U krijgt hiervan dan een afschrift.

De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. In Overijssel gaat het als onderstaand beschreven. Lees alle stappen goed door, sommige bijlagen moeten tijdig worden aangevraagd.

Stap 1   Formulieren aanvragen

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon en concept verzoek inschrijving patroon 

Stap 3   Indienen definitief verzoek tot inschrijving als advocaat

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1   Formulieren aanvragen

 • Aanvraagformulier artikel 2 lid 6 verklaring
  Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar  u voor het laatst kantoor heeft gehouden.
 • Formulier Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) zie bijgaande link informatie en aanvragen VOG
  De orginele VOG dient u in overleg met het bureau te laten zien.

  Vraag de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde Overijssel via bureau@orde-overijssel.nl
 • Formulier verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon
 • Antecedentenformulier
 • Formulier verzoek inschrijving|
 • Uitleg indienen stukken via antwoordwebformulier en link* naar antwoordwebformulier
  *Deze link is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel.

  Vermeld bij de formulieren opvragen in de e-mail en aanvraag:
 • Uw A-nummer (deze blijft persoonsgebonden)
 • Datum eerste beëdiging;
 • Datum eerste schrapping;
 • Of het certificaat van de beroepsopleiding is behaald en zo ja wanneer;
  Graag een kopie meesturen van het certificaat.
 • Verklaring c.q. opgave van eerder behaalde plaatselijke opleidingspunten;
  Certificaten en verklaringen meesturen (zelf opvragen bij oude orde indien niet in uw bezit).
 • Waar u kantoor wenst te gaan houden, welke vorm en wie u beoogd patroon zal zijn;
   Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit ook worden vermeld.
  Het bureau stuurt u de formulieren en bericht u nader over de vervolgstappen.

 

Stap 2 Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon en concept VI

U dient pas als alle formulieren in uw bezit zijn het verzoek stage en patroon en het concept verzoek (her)inschrijving als advocaat met bijlagen digitaal in via het antwoord webfomulier die u via het bureau heeft ontvangen of  vóór de datum die door het bureau is aangegeven bij het toesturen van de formulieren.

Bij het verzoek stage en patroon moeten de volgende bijlagen worden gevoegd in één PDF:

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon
 • Certificaat patroonscursus
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst
 • Begeleidingsplan
 • Antecedentenformulier.

Concept verzoek inschrijving indienen
Tevens willen wij u verzoeken om - in concept-  alle onderstaande stukken te uploaden die al in uw bezit zijn bij de betreffende kopjes, zodat de eerste controle al kan plaatsvinden. 
Als het verzoek in een afrondende fase zit, krijgt u een bericht om uw defintieve verzoek inschrijving in te dienen in één PFD, met datum van indienen (dus niet uw concept versie). Dit verzoek zal worden doorgezonden aan de Rechtbank.

 • Ondertekend formulier verzoek inschrijving voorzien van datum definitief indienen;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  De originele VOG dient u -na het indienen van het defintieve verzoek incl kopie VOG-  mee te nemen naar de kennismakingbijeenkomst met de raad van de orde of er zal aan u gevraagd worden deze aangetekend per post toe te sturen.
 • Kopie van de Master bul, of van de doctoraalbul.
 • Digitaal uittreksel* van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul;
  * Digitale uittreksel kan worden gedownload uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’.
  Het uittreksel moet in zijn orgineel voorzien van de blauwe balk worden geupload.
  *Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient te worden ingezonden kopieën van de originele Bachelor- én Masterbul, of van de doctoraalbul, alsmede cijferlijsten en een diplomasupplement waaruit civiel effect blijkt of een originele civiel effect verklaring.
  De originele bul(len) en cijferlijsten moeten in dat geval worden getoond bij de kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde.
  *Alléén indien de Masterbul na de beëdigingsdatum wordt uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van een originele afstudeerverklaring.
  Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect*).
  * Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.

 

 Stap 3 Indienen verzoek tot inschrijving als advocaat

Indien het in individueel geval nodig blijkt te zijn om van bovenstaande werkwijze af te wijzen dan verzoeken wij u de aanwijzingen van het bureau van de orde van advocaten Overijssel op te volgen.  

Relevante regelgeving en informatie 
- Hoofdstuk 3 stage van de Verordening op de advocatuur
- zie pagina lokaal beleid en meer betreffende de stage en pagina stageperiode 

Voor stagiaire ondernemers tevens:

 • Ondernemingsplan
 • Bewijs kredietfaciliteit
 • Kantoorhandboek
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Informatie over uw waarneming
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing)
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Stap 4   Kennismaking met de raad van de orde

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.

 

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging 

De Rechtbank organiseert een paar keer per jaar een lunch introductiebijeenkomst. De bijeenkomst is voor een herintredende stagiaire verplicht, tenzij anders is aangeven door een medewerker van het bureau en de portefeuillehouder opleidingen.

Het programma is opgesteld door de rechtbank, in samenspraak met de portefeuillehouder opleidingen van de raad van de orde Overijssel en de Jonge Balie(s). 

De rechtbank geeft advocaten graag aan het begin van hun carrière tips over de wijze waarop zij hun zaken het beste kunnen behandelen. Daarbij kan een informele kennismaking helpen om het contact later soepel te laten verlopen.
U ontvangt van het bureau t.z.t. een programma voor de bijeenkomst.

 

De "feestelijke beëdigingszittingen" vinden plaats op: zie agenda link voor de data

Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende stagiaires mogelijk*. De datum hiervoor gaat i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze worden gecombineerd!

 

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als indentificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.