De stageperiode

Beroepsopleiding Advocaten (“BA”)
Informatie over de BA is te vinden op de site van de Nederlandse orde van advocaten:
U kunt zich aanmelden voor de BA door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de plaatselijke Orde.

Betreffende de stage en de beroepsopleiding en plaatselijke opleidingspunten

 

Stageverslagen en processtukken
De patroon bij wie de stagiaire kantoor houdt dient ten minste één keer per jaar schriftelijk verslag uit te brengen aan de raad van de orde omtrent het verloop van de stage.

Bij het eerste en bij het derde verslag dienen drie voorbeelden van processtukken meegestuurd te worden. Bij het tweede verslag vier voorbeelden van processtukken. In sommige gevallen kan dit iets afwijken dit blijkt dan wel bij de uitvraag.
Indien het ingediende processtuk niet op naam van de stagiaire staat* dan verklaring bijvoegen dat deze wel door de stagiaire is gemaakt.
*Dit mag maximaal in 5 van de 10 verplichte processtukken het geval zijn.


De patroon van een stagiaire-ondernemer en van een “buitenstagiaire” dient ten minste één keer per zes maanden verslag uit te brengen aan de raad van de orde omtrent het verloop van de stage.

Het bureau van de orde Overijssel stuurt het stageverslag aan de patroon met het verzoek om dit samen met de stagiaire in te vullen en te retourneren aan het Bureau.
Hierbij zal worden aangegeven hoeveel processtukken bij het verslag ingediend moeten worden. 
 

De stagiaire-ondernemer dient in het kader van verscherpt toezicht na afloop van het boekjaar de jaarrekening aan de raad van de orde te sturen. Voorts dient de stagiaire-ondernemer ieder half jaar een door de patroon voor gezien ondertekend liquiditeitsoverzicht te verstrekken aan de raad van de orde. 


Stagegesprekken
Tijdens de stageperiode worden (minimaal) twee gesprekken gevoerd met een lid van de raad van de orde over de voortgang van de stage.
Deze gesprekken worden over het algemeen genomen gepland (ruim) na het eerste jaar en ongeveer een jaar daarna het tweede gesprek. In sommige gevallen zijn meerdere gesprekken noodzakelijk of in een eerder stadium.
Bij een stagiaire- ondernemer zijn er altijd meer gesprekken.


Stageverklaring
Een paar maanden voor het einde van de stageperiode stuurt het Bureau een laatste stageverslag aan de patroon met het verzoek om dit samen met de stagiaire in te vullen en te retourneren aan het Bureau. In sommige gevallen kan dit ook kort voor het einde van de stageperiode zijn.

Daarnaast zal een format worden mee gezonden, waarmee de stagiaire de raad van de orde Overijssel kan verzoeken om afgifte van de stageverklaring.
Bij dit verzoek dient de stagiaire alle bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan de opleidingsverplichtingen is voldaan (indien nog niet eerder aangeleverd), waaronder het certificaat van de BA opleiding. Wanneer het verzoek compleet is wordt het beoordeeld. De stagiaire ontvangt zo spoedig mogelijk daarna bericht.


Stageverlenging
Indien een stagiaire in deeltijd werkt (dat wil zeggen minder dan 40 uur per week) zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd (artikel 9b lid 2 advocatenwet).

Voorts kan de duur van de stage worden verlengd indien de raad van de orde van oordeel is dat de stagiaire nog niet over voldoende praktijkervaring beschikt (artikel 9b lid 2 advocatenwet).

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de orde van advocaten Overijssel.
Contactgegevens bureau van de orde