WWFT

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd.
Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Dit voorbeeld wordt gepubliceerd op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten en kan via deze link worden geraadpleegd.

 

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl.

 

Advocaten die diensten verlenen die onder de Wwft vallen, zijn verplicht een cliëntenonderzoek te starten en hebben een meldplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. Voorbeelden van deze diensten zijn o.a. advisering over het aan- en verkopen van ondernemingen, het oprichten en beheren van vennootschappen en rechtspersonen en het beheren van geld. Ook geldt de verplichting voor advocaten om zichzelf en hun medewerkers op te leiden om in staat te zijn het cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

De Wwft is en blijft niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1, lid 2).

De Wwft is wel van toepassing op advocaten voor zover zij advies geven of bijstand verlenen bij (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 12°):

  • het aan- of verkopen van registergoederen (was onroerende zaken);
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van accountants;
  • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed (is nieuw);


De Wwft is ook van toepassing op advocaten voor zover zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 13°).