Herintredende advocaat

Bent u een herintredende advocaat-stagiaire (zonder stageverklaring) klik hier.

Wij raden u aan het verzoek tot (her) inschrijving als advocaat 6 tot 8 weken voor de gewenste beëdigingsdatum in te zenden. Bij latere inzending kan de raad van de orde Overijssel niet instaan voor tijdige behandeling van uw verzoek.
Als alles in orde is deelt de raad van de orde de rechtbank mede dat er geen belemmering is voor beëdiging. U krijgt hiervan dan een afschrift.

Informatie over het beleid van de raad inzake verzet bij een verzoek tot herbeëdiging vindt u hier.

Stap 1   Formulieren  aanvragen 
Stap 2   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat
Stap 3   Beëdiging
Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde
Stap 5   Aanvragen advocatenpas
Stap 6   PO punten herintreders

 

 Stap 1 Formulieren aanvragen

 • Aanvraag formulier artikel 2 lid 6 verklaring
  Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar u voor het laatst kantoor heeft gehouden.
 • Aanvragen Verklaring omtrent het gedrag zie bijgaande link informatie en aanvragen VOG
  De originele VOG dient u in overleg met het bureau te laten zien.

  Vraag de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde Overijssel via bureau@orde-overijssel.nl
 • Formulier verzoek inschrijving
 • Link naar antwoord webformulier. *Deze link is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel.

  Vermeld bij de formulieren opvragen in de e-mail en aanvraag
 • Uw A-nummer (deze blijft persoonsgebonden)
 • Datum eerste beëdiging
 • Datum schrapping
 • Datum behalen certificaat van de beroepsopleiding (graag een kopie meesturen).
 • Waar u kantoor wenst te gaan houden en in welke vorm:
  - advocaat in loondienst, -advocaat in dienstbetrekking, -zelfstandig ondernemer, -voor eigen rekening en risico onder de naam van een bestaand kantoor.

 

 Stap 2   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat

U dient pas als alle formulieren in uw bezit zijn het verzoek (her)inschrijving als advocaat met bijlagen digitaal in via het antwoord webfomulier die u via het bureau heeft ontvangen 

 

Bij het definitieve verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd in één PDF.
Dit verzoek zal worden doorgezonden aan de Rechtbank.

 • Formulier verzoek inschrijving
 • Curriculum Vitae-met privé NAW gegevens
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer)
 • Kopie stageverklaring
 • Kopie artikel 2 lid 6 verklaring 
 • Kopie verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet jo besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
  In veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.
                

Voor advocaten in dienstbetrekking anders dan bij een advocatenkantoor tevens separaat indienen:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Relevante regelgeving
Afdeling 5.5 van de Voda

 

 Stap 3   Beëdiging

Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende advocaat-stagiaires en herintredende advocaten mogelijk*. De datum hiervoor gaat mede i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze in principe worden gecombineerd! 

 

 Stap 4   Kennismaking

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.

 

 Stap 5   Advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de Advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.

 

 Stap 6   PO punten herintreders

Op grond van art 4.6 van de  Verordening op de advocatuur dienen advocaten die voor de herinschrijving meer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven hebben gestaan in het jaar na beëdiging 20 extra PO punten te behalen naast de verplichte punten op grond van art 4.4. Van deze verplichting kan vrijstelling worden gevraagd bij de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Verordening en de toelichting.