verzoek goedkeuring stage en verzoek inschrijving

C.   U GAAT STARTEN ALS STAGIAIRE-ONDERNEMER

Relevante regelgeving: Afdeling 6 en 7 van de Voda

Lees eerst alle stappen goed door en verzamel alvast de over te leggen stukken.

Stap 1 Formulieren aanvragen
Stap 2 Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon
Stap 3 Aanmelden beroepsopleiding Advocatuur
Stap 4 Indienen verzoek inschrijving als advocaat
Stap 5 Mededeling aan de rechtbank van geen bezwaar
Stap 6 Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde
Stap 7 Introductie bij de rechtbank en beëdiging
Stap 8 Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1 Formulieren aanvragen

U vraagt de formulieren verzoek stage en patroon aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.nl.
U geeft daarbij aan dat u als stagiaire-ondernemer wilt starten en wie uw beoogd patroon is.


STAP 2 INDIENEN VERZOEK GOEDKEURING STAGE EN PATROON

U uploadt de navolgende stukken via de aan u toegestuurde link:

 • Ingevuld formulier verzoek stage en patroon;
 • Certificaat patroonscursus;
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd dient een bewijs van aanmelding voor een patroonscursus te worden overgelegd. Zie ook beleidsregel stage en patronaat 2021 en de FAQ patroonscursus.
 • De voor de stage relevante overeenkomst(en) waaronder de stageovereenkomst en/of de samenwerkingsovereenkomst;
 • Stagebegeleidingsplan;
 • Antecedentenformulier;
 • Een motivering van het verzoek om de stage als stagiaire-ondernemer te vervullen;
 • Ondernemingsplan;
 • Bewijs passende kredietfaciliteit of voldoende vermogen;
 • Kantoorhandboek;
 • Offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Concept-huurovereenkomst voor tenminste de te verwachten duur van de stage van een ruimte in het kantoor van de beoogd patroon;
 • De vastlegging van de afspraken over waarneming;
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (indien van toepassing).

 LET OP: Ingeval sprake is van een incompleet ingediend verzoek wordt eenmalig een termijn van twee weken gegeven voor het completeren van het verzoek.

STAP 3 AANMELDEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR

U meldt zich aan voor de beroepsopleiding advocatuur via het aanmeldingsportaal uiterlijk voor de datum die is aangegeven. Wacht niet tot de uiterste termijn. Alle informatie over het inzenden staat op het formulier. De orde Overijssel ontvangt de aanmelding graag in cc via bureau@orde-overijssel.nl.

STAP 4 INDIENEN VERZOEK INSCHRIJVING

Nadat het verzoek stage en patroon is goedgekeurd ontvangt u een link naar het webformulier waarbij u het verzoek inschrijving kunt indienen. U stuurt toe:

 • Ondertekend en gedateerd formulier verzoek inschrijving;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  Voor het aanvragen van uw VOG en uitleg hierover zie link VOG
  De originele VOG dient u aangetekend per post toe te sturen naar het bureau van de orde van advocaten Overijssel.
 • Kopie van de Master bul of van de doctoraalbul.
 • Digitaal uittreksel* van zowel de Bachelor- als de Master bul of van de doctoraalbul;
  * Digitale uittreksels kunnen worden gedownload uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’.
  Het uittreksel moet in origineel voorzien van de blauwe balk worden geupload.
  *Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient te worden ingezonden kopieën van de originele Bachelor- én Masterbul of van de doctoraalbul, alsmede cijferlijsten en een diplomasupplement waaruit civiel effect blijkt of een originele civiel effect verklaring.
  De originele bul(len) en cijferlijsten moeten in dat geval worden getoond bij de kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde.
  *Alléén indien de Masterbul na de beëdigingsdatum wordt uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van een originele afstudeerverklaring.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect*).
  * Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overgelegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.

LET OP: Ook hier geldt dat ingeval sprake is van een incompleet ingediend verzoek eenmalig een termijn van twee weken wordt gegeven voor het completeren van het verzoek. 

STAP 5 MEDEDELING AAN DE RECHTBANK VAN GEEN BEZWAAR

Als de originele VOG is overgelegd en aan alle voorwaarden is voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen bezwaar bestaat tegen de beëdiging. Daarbij wordt het inschrijvingsverzoek meegestuurd.
Omdat de rechtbank er prijs op stelt dat de stukken in één PDF worden aangeleverd wordt u uitgenodigd in één PDF aan het bureau toe te sturen:

 • Ondertekend en gedateerd formulier verzoek inschrijving;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 • Kopie van de Master bul of van de doctoraalbul;
 • Bewijs civiel effect.

STAP 6 KENNISMAKINGSBIJEENKOMST MET DE RAAD VAN DE ORDE

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de stagiaires. De patroons hoeven niet aanwezig te zijn. Op de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de stageperiode en kennis gemaakt met de leden van de raad van de orde en de medewerkers van het bureau. Deze kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van de opleiding. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

 

STAP 7 INTRODUCTIE BIJ DE RECHTBANK EN BEËDIGING

De Rechtbank organiseert voorafgaand aan de feestelijke beëdiging een introductie- en kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe stagiaires. U ontvangt na afronding van stap 5 een programma voor de bijeenkomst. Deze bijeenkomst is ook een verplicht onderdeel van de opleiding.

STAP 8 AANVRAGEN ADVOCATENPAS

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als identificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.