Verzoek tot herinschrijving als advocaat

Bent u een herintredende stagiaire klik hier.

Een verzoek tot inschrijving als advocaat dient u vanaf 1 januari 2015 in bij de raad van de orde in het arrondissement waar u kantoor wenst te houden.

Informatie over het beleid van de raad inzake verzet bij een verzoek tot herbeëdiging vindt u hier.

Wij raden u aan het verzoek tot (her) inschrijving als advocaat 4 tot 6 weken voor de gewenste beëdigingsdatum in te zenden. Bij latere inzending kan de raad van de orde niet instaan voor tijdige behandeling van uw verzoek.

Stap 1   Formulieren  aanvragen tot (her) inschrijving als advocaat
Stap 2   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat
Stap 3   Beëdiging
Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde
Stap 5   Aanvragen advocatenpas
Stap 6   PO punten herintreders

 

 Stap 1 Formulieren aanvragen

U vraagt de betreffende formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel

 

 Stap 2   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat

U dient het verzoek (her)inschrijving als advocaat met bijlagen digitaal in via het antwoord webfomulier die u via het bureau heeft ontvangen 

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Curriculum Vitae
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer)
 • Kopie stageverklaring
 • artikel 2 lid 6 verklaring
  (Let op: Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar  u voor het laatst kantoor heeft gehouden. Voor aanvraag formulier klikt hier).
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  De originele VOG dient u in overleg met het bureau te laten zien.
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet jo besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
  In veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.
                

Voor advocaten in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

 

Relevante regelgeving
Afdeling 5.5 van de Voda


Als alles in orde is deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen belemmering is voor beëdiging.

 

 Stap 3   Beëdiging

Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende advocaat-stagiaires en herintredende advocaten mogelijk*. De datum hiervoor gaat mede i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze altijd  worden gecombineerd! 

 

 Stap 4   Kennismaking

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.

 

 Stap 5   Advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de Advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.

 

 Stap 6   PO punten herintreders

Op grond van art 4.6 van de  Verordening op de advocatuur dienen advocaten die voor de herinschrijving meer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven hebben gestaan in het jaar na beëdiging 20 extra PO punten te behalen naast de verplichte punten op grond van art 4.4. Van deze verplichting kan vrijstelling worden gevraagd bij de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Verordening en de toelichting.