Verzoek tot herinschrijving als advocaat

Bent u een herintredende stagiaire klik hier.

Een verzoek tot inschrijving als advocaat dient u vanaf 1 januari 2015 in bij de raad van de orde in het arrondissement waar u kantoor wenst te houden.

Informatie over het beleid van de raad inzake verzet bij een verzoek tot herbeëdiging vindt u hier.

Wij raden u aan het verzoek tot (her) inschrijving als advocaat 4 tot 6 weken voor de gewenste beëdigingsdatum in te zenden. Bij latere inzending kan de raad van de orde niet instaan voor tijdige behandeling van uw verzoek.

Stap 1   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat
Stap 2   Beëdiging
Stap 3   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde
Stap 4   Aanvragen advocatenpas
Stap 5   PO punten herintreders

 

Stap 1   Indienen verzoek tot (her) inschrijving als advocaat

U stuurt het formulier verzoek inschrijving als advocaat met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl 

LET OP:  is uw verzoek niet compleet, dan wordt het geretourneerd en niet beoordeeld.

Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend en ingescand worden en digitaal ingezonden:
o.v.v. verzoek tot herinschrijving mr. @.

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Curriculum Vitae
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer)
 • Kopie stageverklaring
 • artikel 2 lid 6 verklaring
  (Let op: Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar  u voor het laatst kantoor heeft gehouden. Voor aanvraag formulier klikt hier).
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan.
  De VOG mag ten tijde van het verzoek niet ouder zijn dan 3 maanden en geadresseerd zijn op het huisadres waar verzoek(st)er op het moment van indienen staat ingeschreven.
  De originele VOG dient u in overleg met het bureau te laten zien.
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet jo besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
  In veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.
                

Voor advocaten in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

 

Relevante regelgeving
Afdeling 5.5 van de Voda


Als alles in orde is deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen belemmering is voor beëdiging.

 

Stap 2   Beëdiging

De rechtbank neemt met u contact op over een beëdigingsdatum.

 

Stap 3   Kennismaking

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.

 

Stap 4   Advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de Advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.

 

Stap 5   PO punten herintreders

Op grond van art 4.6 van de  Verordening op de advocatuur dienen advocaten die voor de herinschrijving meer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven hebben gestaan in het jaar na beëdiging 20 extra PO punten te behalen naast de verplichte punten op grond van art 4.4. Van deze verplichting kan vrijstelling worden gevraagd bij de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Verordening en de toelichting.