HANDREIKING TOEZICHT EN HANDHAVING ADVOCATUUR PER 1 mei 2017
 

Met ingang van 1 januari 2015, na inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet, is de deken toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiermee zijn de toezichtbevoegdheden van de deken uitgebreid met bestuursrechtelijke bevoegdheden. De bevoegdheid van de deken om inlichtingen en inzage te vorderen is versterkt en hij kan, naast het starten van een tuchtrechtelijke procedure, zelfstandig een bestuursrechtelijke maatregel opleggen wanneer een advocaat een overtreding heeft begaan. Daarnaast is de deken per 1 januari 2015 officieel belast met het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.


De deken acht het van belang dat de onder zijn toezicht gestelde advocaten inzicht hebben in het werk dat hij doet. In dit kader is een document opgesteld waarin beschreven wordt hoe de deken toezicht en handhaving zal inzetten om op een transparante wijze de kwaliteit van de advocatuurlijke dienstverlening en daarmee het vertrouwen in de advocatuur resultaatgericht te vergroten. Beoogd is om in beeld te brengen wat de nieuwe Advocatenwet, de Awb en de Wwft betekenen voor de toezichtuitoefening en de handhaving door de deken en welke consequenties de vernieuwingen hebben voor de onder toezicht gestelde advocaten. De handreiking Toezicht en handhaving advocatuur per 1 mei 2017 treft u hier aan.