verzoek goedkeuring stage en verzoek inschrijving

De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. In Overijssel gaat het als onderstaand beschreven. Lees alle stappen goed door, sommige bijlagen moeten tijdig worden aangevraagd.

Om te starten als advocaat-stagiaire moet u een patroon hebben gevonden: een ervaren advocaat die u op zijn kantoor tijdens de stage van 3 jaar zal begeleiden.

Informatie m.b.t. de nieuwe BA opleiding (die in maart 2021 van start is gegaan), kunt u vinden op de website van de Nederlandse orde van advocatenDe basistest kan vanaf 1 oktober 2020 worden afgelegd.

Wacht niet tot de uiterste termijn met aanmelden. Alle informatie over het aanmelden staat op het formulier.
Binnen het arrondissement Overijssel sluit de termijn voor aanmelden voor de BA- voorjaarcyclus definitief op 30 december 2021 om 16:30 uur.

Vanaf medio oktober verwachten wij dat de aanmeldformulieren gereed zijn voor de voorjaarcyclus van 2022.
Wij verzoeken u de aanmeldfomulieren tijdig aan te vragen in iedergeval vóór 1 december 2021 binnen het arrondissement Overijssel.

Stap 1   Formulieren aanvragen 

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon en verzoek inschrijving

Stap 3   Aanmelden beroepsopleiding Advocatuur

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1   formulieren aanvragen

U vraagt de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.nl

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en patroon
 • Antecedentenformulier
 • Formulier verzoekschrift tot inschrijving
 • Uitleg indienen stukken via antwoordwebformulier en link* naar antwoordwebformulier
  *Deze link is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel.
 • Voor het aanvragen van uw VOG* en uitleg hierover zie link VOG.
 • Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit worden vermeld.
 • Formulier aanmelding beroepsopleiding*
  *Formulier BA is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel (zie stap 3 voor nadere uitleg).

 

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon en verzoek inschrijving

Via het antwoord webformulier die u krijgt toegezonden met de overige formulieren dient u de stukken te uploaden die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren.

Bij het verzoek stage en patroon moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon
 • Certificaat patroonscursus; 
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd, verzoeken wij u een bewijs van aanmelding voor een patroonscursus te overleggen zodat beoordeeld kan worden of dit kan volstaan. Zie onderaan de beleidsregel stage en patronaat 2021 en de FAQ - patroonscursus - jan 2021 voor de meest gestelde vragen.
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst;
 • Begeleidingsplan;
 • Antecedentenformulier.
   

Verzoek inschrijving indienen
Tevens willen wij u verzoeken om alle onderstaande stukken te uploaden die al in uw bezit zijn bij de betreffende kopjes, zodat de eerste controle al kan plaatsvinden. Pas als alles compleet is en het verzoek in een afrondende fase zit, krijgt u een bericht om uw definitive verzoek inschrijving in te dienen in één PFD, met datum van indienen (dus niet uw eerste versie). Dit verzoek zal rechtstreeks worden doorgezonden aan de Rechtbank.

Indien het in individueel geval nodig blijkt te zijn om van bovenstaande werkwijze af te wijken, dan verzoeken wij u de aanwijzingen van het bureau van de orde van advocaten Overijssel op te volgen.  

Als de originele VOG is overlegd en verder alle stukken zijn ontvangen en aan alle voorwaarden zijn voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen bezwaar is voor beëdiging.  

 • Ondertekend formulier verzoek inschrijving -voorzien van datum definitief indienen bij het insturen van één PDF-;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  De originele VOG dient u aangetekend per post toe te sturen.
 • Kopie van de Master bul, of van de doctoraalbul.
 • Digitaal uittreksel* van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul;
  * Digitale uittreksel kan worden gedownload uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’.
  Het uittreksel moet in zijn orgineel voorzien van de blauwe balk worden geupload.

  *Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient te worden ingezonden kopieën van de originele Bachelor- én Masterbul, of van de doctoraalbul, alsmede cijferlijsten en een diplomasupplement waaruit civiel effect blijkt of een originele civiel effect verklaring.
  De originele bul(len) en cijferlijsten moeten in dat geval worden getoond bij de kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde.
  *Alléén indien de Masterbul na de beëdigingsdatum wordt uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van een originele afstudeerverklaring.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect*).
  * Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.
 • Relevante regelgeving en informatie:
  - Hoofdstuk 3 stage van de Verordening op de advocatuur
  - Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 Voda 2020
  - Beleidsregels stage en patronaat 2021 
  FAQ Patroonscursus-jan-2021

 

Voor stagiaire ondernemers tevens:

 • Ondernemingsplan;
 • Bewijs kredietfaciliteit;
 • Kantoorhandboek;
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Huurovereenkomst;
 • Informatie over uw waarneming;
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing).
 • Relevante regelgeving en informatie - Afdeling 6 en 7 van de Voda en - FAQ gewijzigde regelgeving derdengelden

 

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 

STAP 3 AANMELDEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR

U meldt zich aan voor de beroepsopleiding advocatuur via het aanmeldingsportaal (uiterlijk op 30 december) of voor de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren. Wacht niet tot de uiterste termijn. Alle informatie over het inzenden staat op het formulier. De orde Overijssel ontvangt van de aanmelding bij de uitvoeringsorganisatie graag een kopie mail in cc aan bureau@orde-overijssel.nl.

 

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde (zie agenda)

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de nieuwe stagiaires. Op de bijeenkomst krijgt u informatie over de stageperiode en maakt u kennis met de raad van de orde en de medewerkers van het bureau. De kennismakingsbijeenkomst voor stagiaires met de raad van de orde Overijssel is een verplicht onderdeel voor de aankomende stagiaires, uw patroon hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.
De kennismaking zal vanwege Corona pas na de beëdiging plaatsvinden.

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging (ZIE Agenda)

De Rechtbank organiseert voorafgaand aan de feestelijke beëdiging een lunch introductiebijeenkomst voor nieuwe stagiaires en geeft advocaten graag aan het begin van hun carrière tips over de wijze waarop zij hun zaken het beste kunnen behandelen. Daarbij kan een informele kennismaking helpen om het contact later soepel te laten verlopen. U ontvangt van het bureau pas als stap 4 is afgerond een programma voor de bijeenkomst. De bijeenkomst is voor u verplicht.
Vanwege Corona zal dit mogelijk nog niet door kunnen gaan in juli en augustus en zal er (waarschijnlijk) later in het jaar alsnog een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle nieuwe stagiaires die beëdigd zijn in het jaar 2021.

 

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als indentificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.