verzoek goedkeuring stage en verzoek inschrijving

De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. In Overijssel gaat het als onderstaand beschreven. Lees alle stappen goed door, sommige bijlagen moeten tijdig worden aangevraagd.

Om te starten als advocaat-stagiaire moet u een patroon hebben gevonden: een ervaren advocaat die u op zijn kantoor tijdens de stage van 3 jaar zal begeleiden.

Tussen haakjes staan de uiterste data wanneer je wil starten in de najaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur 2019. Wacht niet tot de uiterste termijn, maar doe dit zo spoedig mogelijk.
LET OP: aanmelding voor de najaarscyslus van de Beroepsopleiding Advocatuur 2019 is niet meer mogelijk binnen het arrondissement Overijssel.  Vanaf medio oktober 2019 zal de nieuwe informatie bekend worden gemaakt om te kunnen starten voor de Beroepsopleiding Advocatuur 2020.

Stap 1   Formulieren aanvragen

Stap 2   Aanmelden beroepsopleiding Advocatuur

Stap 3   Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon en verzoek inschrijving

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1   formulieren aanvragen

U vraagt de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.nl

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en patroon
 • Antecedentenformulier
 • Formulier verzoekschrift tot inschrijving
 • Uitleg indienen stukken via antwoordwebformulier en link* naar antwoordwebformulier
  *Deze link is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel.
 • Formulier aanmelding beroepsopleiding*
  Voor de Beroepsopleiding Advocatuur meldt u zich digitaal aan via de URL in de brief, daarna print u deze en stuurt u de aanmelding toe naar het e-mailadres aangegeven in de brief. De orde Overijssel ontvangt hiervan graag een kopie via het antwoordwebformulier.
  *Formulier BA is voor u persoonlijk en mag niet verder worden verspreid, zonder toestemming van de raad van de orde Overijssel.
 • Voor het aanvragen van uw VOG* en uitleg hierover dient u het formulier te gebruiken dat op onze website staat zie link VOG.
  * VOG: Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan! De VOG mag ten tijde van het verzoek niet ouder zijn dan 3 maanden en moet geadresseerd zijn op het huisadres waar verzoek(st)er op het moment van indienen staat ingeschreven.
 • Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit worden vermeld.

 

Stap 2   Aanmelden Beroepsopleiding Advocatuur

U meldt zich aan voor de beroepsopleiding advocatuur via het aanmeldingsportaal (vóór 30 juni) of voor de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren. Wacht niet tot de uiterste termijn, maar doe dit zo spoedig mogelijk. Alle informatie over het inzenden staat op het formulier.

 

Stap 3   Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon en verzoek inschrijving

Via het antwoord webformulier die u krijgt toegezonden met de overige formulieren dient u de stukken uiterlijk vóór 30 juni te uploaden of voor de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren. Stagiaires die een verzoek indienen na 30 juni kunnen mogelijk niet meer deelnemen aan de beroepsopleiding.
LET OP:  is het verzoek niet compleet, dan wordt het niet beoordeeld.

Bij het verzoek stage en patroon moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Instemming van beoogd patroon;
  Deze kan blijken door het mede ondertekenen van het verzoek
 • Certificaat patroonscursus;
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd, volstaat bewijs van aanmelding
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst;
 • Kopie aanmeldformulier beroepsopleiding aan uitvoeringsorganisatie;
 • Begeleidingsplan;
 • Antecedentenformulier.

Bij het defintieve verzoek inschrijving moeten de volgende bijlagen in één PDF worden gevoegd:

 • Ondertekend formulier verzoek inschrijving;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  De originele VOG dient u mee te nemen naar de kennismakings-bijeenkomst.
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen;
 • Digitaal uittreksel* van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul;
  * Digitale uittreksel kan worden gedownload uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’. Het uittreksel moet in zijn orgineel voorzien van de blauwe balk.
  *Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient te worden ingezonden kopieën van de originele Bachelor- én Masterbul, of van de doctoraalbul, alsmede cijferlijsten en een diplomasupplement waaruit civiel effect blijkt of een originele civiel effect verklaring.
  De originele bul(len) en cijferlijsten moeten in dat geval worden getoond bij de kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde.
  *Alléén indien de Masterbul na de beëdigingsdatum wordt uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van een originele afstudeerverklaring.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect*).
  * Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.

 
Relevante regelgeving en informatie:
- Hoofdstuk 3 stage van de Verordening op de advocatuur
Beleidsregels stage en patronaat nov 2018
- Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 Voda 2018

 

Voor stagiaire ondernemers tevens:

 • Ondernemingsplan;
 • Bewijs kredietfaciliteit;
 • Kantoorhandboek;
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Huurovereenkomst;
 • Informatie over uw waarneming;
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing).

Relevante regelgeving en informatie:
- Afdeling 6 en 7 van de Voda
- FAQ gewijzigde regelgeving derdengelden

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut;
 • Vrijwaringsverklaring.

Relevante regelgeving
- Afdeling 5.5 van de Voda

 

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de nieuwe stagiaires en vindt plaats op dinsdag 9 juli 2019 om 12:15 uur (incl lunch). Op de bijeenkomst krijgt u informatie over de stageperiode en maakt u kennis met de raad van de orde en de medewerkers van het bureau. U ontvangt van het bureau t.z.t. een uitnodiging voor de locatie van de bijeenkomst.
De bijeenkomst is voor de stagiaire verplicht, uw patroon hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

Als de kennismaking met de raad heeft plaatsgevonden, de originele VOG is overlegd en verder alle stukken zijn ontvangen en aan alle voorwaarden zijn voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen belemmering is voor beëdiging.

 

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

De Rechtbank organiseert voorafgaand aan de feestelijke beëdiging een lunch introductiebijeenkomst voor nieuwe stagiaires. De bijeenkomst is voor u verplicht en start om 13:00 uur.

Het programma is opgesteld door de rechtbank, in samenspraak met de portefeuillehouder opleidingen van de raad van de orde Overijssel en de Jonge Balie(s). 

De rechtbank geeft advocaten graag aan het begin van hun carrière tips over de wijze waarop zij hun zaken het beste kunnen behandelen. Daarbij kan een informele kennismaking helpen om het contact later soepel te laten verlopen. U ontvangt van het bureau pas als stap 4 is afgerond een programma voor de bijeenkomst.

De feestelijke beëdigingszittingen vinden plaats op: zie agenda link

 

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als indentificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.