Herintredende stagiaire

De stage en de patroon moeten worden goedgekeurd door de raad van de orde. Daarna kunt u een verzoek tot inschrijving als advocaat indienen bij de raad van de orde.

De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. In Overijssel gaat het als onderstaand beschreven. Lees alle stappen goed door, sommige bijlagen moeten tijdig worden aangevraagd.

Stap 1   Aanvragen Formulieren

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon

Stap 3   Indienen verzoek tot inschrijving als advocaat

Stap 4   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1   Aanvragen formulieren

U vraagt de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon
 • Antecedentenformulier
 • Aanvraagformulier artikel 2 lid 6 verklaring
  Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar  u voor het laatst kantoor heeft gehouden.
 • Formulier aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) zie link.
        
  Vermeld in de e-mail:
 • Datum beëdiging;
 • Datum schrapping;
 • Of het certificaat van de beroepsopleiding is behaald en zo ja wanneer;
  Graag een kopie meesturen
 • Verklaring c.q. opgave van eerder behaalde plaatselijke punten;
  Certificaten en verklaringen meesturen

Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit ook worden vermeld.

Het bureau stuurt u de formulieren en bericht u nader over de vervolgstappen.

 

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon

U stuurt het formulier goedkeuring stage en beoogd patroon met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl  vóór de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren.

LET OP
:
  is het verzoek niet compleet, dan wordt het geretourneerd en niet beoordeeld.
Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend door stagiaire en patroon en vervolgens worden ingescand en digitaal ingezonden met als onderwerp van het bericht: verzoek stage en patroon mr.@.

 

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Instemming van beoogd patroon;
  Deze kan blijken door het mede ondertekenen van het verzoek
 • Certificaat patroonscursus
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd, volstaat bewijs van aanmelding
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst
 • Begeleidingsplan
 • Antecedentenformulier.

Relevante regelgeving en informatie:
- Hoofdstuk 3 stage van de Verordening op de advocatuur
- Beleidsregels stage en patronaat nov 2018

Voor stagiaire ondernemers tevens:

 • Ondernemingsplan
 • Bewijs kredietfaciliteit
 • Kantoorhandboek
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Informatie over uw waarneming
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing)
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Relevante regelgeving en informatie:
- Afdeling 6 en 7 van de Voda
- FAQ gewijzigde regelgeving derdengelden

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Relevante regelgeving
- Afdeling 5.5 van de Voda

Na de beoordeling van het verzoek krijgt u van het bureau het digitale formulier verzoek inschrijving als advocaat toegezonden met vermelding van de uiterste inleverdatum.

 

Stap 3 Indienen verzoek tot inschrijving als advocaat

U stuurt het formulier verzoek inschrijving als advocaat met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl

LET OP: 
een verzoek dat niet compleet is wordt geretourneerd en niet beoordeeld.
Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend en ingescand worden en digitaal ingezonden met als onderwerp van het bericht: verzoek tot inschrijving mr.@.

 
Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Curriculum Vitae;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer);
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  De originele VOG dient u in overleg met het bureau te laten zien.
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen;
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet jo besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect);
  In veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.

Als de kennismaking met de raad heeft plaatsgevonden en de originele VOG is overlegd deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen belemmering is voor beëdiging. 

 

Stap 4   Kennismaking met de raad van de orde

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.

 

Stap 5   Introductie bij de rechtbank en beëdiging 

De Rechtbank organiseert een paar keer per jaar een lunch introductiebijeenkomst. De bijeenkomst is voor een herintredende stagiaire verplicht, tenzij anders is aangeven door een medewerker van het bureau en de portefeuillehouder opleidingen.

Het programma is opgesteld door de rechtbank, in samenspraak met de portefeuillehouder opleidingen van de raad van de orde Overijssel en de Jonge Balie(s). 

De rechtbank geeft advocaten graag aan het begin van hun carrière tips over de wijze waarop zij hun zaken het beste kunnen behandelen. Daarbij kan een informele kennismaking helpen om het contact later soepel te laten verlopen.
U ontvangt van het bureau t.z.t. een programma voor de bijeenkomst.

 

De "feestelijke beëdigingszittingen" vinden plaats op: zie agenda link voor de data

Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende stagiaires mogelijk*. De datum hiervoor gaat i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze altijd worden gecombineerd!

 

Stap 6   Aanvragen advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als indentificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.