verzoek goedkeuring stage en verzoek inschrijving

Goedkeuring stage en patroon en verzoek tot inschrijving

Om te starten als advocaat-stagiaire moet u een patroon hebben gevonden: een ervaren advocaat die u op zijn kantoor tijdens de stage van 3 jaar zal begeleiden.

De stage en de patroon moeten worden goedgekeurd door de raad van de orde. Daarna kunt u een verzoek tot inschrijving als advocaat indienen bij de raad van de orde.

De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. In Overijssel gaat het als onderstaand beschreven. Lees alle stappen goed door, sommige bijlagen moeten tijdig worden aangevraagd.

LET OP: aanmelding voor de voorjaarscyslus van de Beroepsopleiding Advocatuur 2019 sluit op 31 december 2018.
I.v.m. de feestdagen is het bureau van de Orde Overijsel gesloten van maandag 24 december 2017 t/m dinsdag 1 januari 2019.
Vraag de fomulieren dan ook tijdig aan vóór 20 december 2018.

Stap 1   Formulieren aanvragen

Stap 2   Aanmelden beroepsopleiding Advocatuur

Stap 3   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon

Stap 4   Indienen verzoek tot inschrijving als advocaat

Stap 5   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Stap 6   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

Stap 7   Aanvragen advocatenpas

 

Stap 1   Aanvragen formulieren

U vraagt de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.

 • Formulier verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon
 • Antecedentenformulier
 • Formulier aanmelding beroepsopleiding
 • Formulier aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) zie link.
        

Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit worden vermeld.

Het bureau stuurt u de formulieren toe en informatie over aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocatuur en bericht u nader over de vervolgstappen.

 

Stap 2   Aanmelden Beroepsopleiding Advocatuur

U meldt zich aan voor de beroepsopleiding advocatuur via het aanmeldingsportaal.
Wacht niet tot de uiterste termijn van 31 december die vermeld staat op het formulier, maar doe dit zo spoedig mogelijk vóór of op de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren. Alle informatie over het inzenden staat op het formulier.

Stap 3   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon

U stuurt het formulier goedkeuring stage en beoogd patroon met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl  vóór of op de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren. Hierbij stuurt u ook een kopie van de aanmelding van de beroepsopleiding mee.

LET OP
:
  is het verzoek niet compleet, dan wordt het geretourneerd en niet beoordeeld.
Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend door stagiaire en patroon en vervolgens worden ingescand en digitaal ingezonden met als onderwerp van het bericht: verzoek stage en patroon mr.@.

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Instemming van beoogd patroon;
  Deze kan blijken door het mede ondertekenen van het verzoek
 • Certificaat patroonscursus
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd, volstaat bewijs van aanmelding
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst
 • Kopie aanmeldformulier beroepsopleiding aan uitvoeringsorganisatie
 • Begeleidingsplan
 • Antecedentenformulier.

Relevante regelgeving en informatie:
- Hoofdstuk 3 stage van de Verordening op de advocatuur
- Beleidsregels stage en patronaat nov 2018

Voor stagiaire ondernemers tevens:

 • Ondernemingsplan
 • Bewijs kredietfaciliteit
 • Kantoorhandboek
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Informatie over uw waarneming
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing)
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Relevante regelgeving en informatie:
- Afdeling 6 en 7 van de Voda
- FAQ gewijzigde regelgeving derdengelden

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Relevante regelgeving
- Afdeling 5.5 van de Voda

Na de beoordeling van het verzoek stage en patroon krijgt u van het bureau het digitale antwoord web formulier en formulier verzoek inschrijving als advocaat toegezonden met vermelding van de uiterste inleverdatum.

Stap 4 Indienen verzoek tot inschrijving als advocaat

U dient het verzoek in via het antwoord web formulier. Hier dient u alle documenten te uploaden die worden gevraagd.
Inden u de stukken niet digitaal heeft, dan verzoeken we u dit eerst in orde te maken alvorens u het verzoek gaat indienen.
Het fomulier verzoek tot inschrijving moet persoonlijk worden ondertekend door stagiaire.
 
Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Curriculum Vitae
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (met onleesbaar gemaakt burgerservicenummer)
 • Kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  De originele VOG dient u mee te nemen naar de kennismakings-bijeenkomst voor stagiaires en patroons met de raad van de orde.
 • Kopie van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul, van de cijferlijsten en eventuele diploma-supplementen
 • Digitaal uittreksel van zowel de Bachelor- als de Master bul, of van de doctoraalbul
  Dit uittreksel kan worden gedownload uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’. Het uittreksel moet in zijn orgineel voorzien van de blauwe balk worden geupload.
  Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient te worden ingezonden kopieën van de originele Bachelor- én Masterbul, of van de doctoraalbul, alsmede cijferlijsten en een diplomasupplement waaruit civiel effect blijkt of een originele civiel effect verklaring.
  De originele bul(len) en cijferlijsten moeten in dat geval worden getoond bij de kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde.
  Alléén indien de Masterbul na de beëdigingsdatum worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van een originele afstudeerverklaring.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de Advocatenwet jo besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
  In veel gevallen blijkt dit uit het diploma supplement. Mocht het civiel effect niet aangetekend zijn dan kan bij de universiteit een verklaring worden aangevraagd inzake het civiel effect, of dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten als geformuleerd in het besluit Beroepsvereisten advocatuur.

Als de kennismaking met de raad heeft plaatsgevonden en de originele VOG is overlegd deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen belemmering is voor beëdiging (mits alle stukken verder in goede orde zijn ontvangen en beoordeeld).

 

Stap 5   Kennismakingsbijeenkomst met de raad van de orde

Deze bijeenkomst is verplicht en is bedoeld voor de nieuwe stagiaires en vindt plaats op dinsdag 15 januari 2018 om 12:15 uur inclusief een lunch. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de aankomende beëdiging en de aankomende stageperiode, daarnaast maakt u kennis met de leden van de raad van de orde en de medewerkers van het bureau. U ontvangt van het bureau t.z.t. een uitnodiging voor de bijeenkomst. 
 

Stap 6   Introductie bij de rechtbank en beëdiging

De Rechtbank organiseert voorafgaand aan de feestelijke beëdiging een lunch introductiebijeenkomst voor nieuwe stagiaires. De bijeenkomst is voor u verplicht en start om 13:00 uur.

Het programma is opgesteld door de rechtbank, in samenspraak met de portefeuillehouder opleidingen van de raad van de orde Overijssel en de Jonge Balie(s). 

De rechtbank geeft advocaten graag aan het begin van hun carrière tips over de wijze waarop zij hun zaken het beste kunnen behandelen. Daarbij kan een informele kennismaking helpen om het contact later soepel te laten verlopen.
U ontvangt van het bureau t.z.t. een programma voor de bijeenkomst.

De feestelijke beëdigingszittingen vinden plaats op: zie agenda link

 

Stap 7   Aanvragen advocatenpas

U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als indentificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.