Verzoek tot aanwijzing advocaat

Op grond van art. 13 Advocatenwet kan een rechtszoekende die niet of niet tijdig een advocaat kan vinden de deken in het arrondissement waar de zaak moet dienen vragen een advocaat aan te wijzen. Dit kan alleen in een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is en de rechtzoekende dus niet zelf kan procederen.

U dient wel eerst zelf moeite te doen een advocaat te vinden.
Dat kan bijvoorbeeld via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten via de volgende link.

Zoekt u een advocaat die gefinancierde rechtsbijstand verleend (toevoeging) dan kunt u ook zoeken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand via de volgende link .

U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket via de volgende link.

Voor nadere informatie over het zoeken van een advocaat klik hier.

De mogelijkheid om aanwijzing te vragen is niet bedoeld om het vinden van een advocaat makkelijker te maken of te bespoedigen. 
Aanwijzing van een advocaat is alleen bedoeld voor bijzondere zaken waarin het door de aard van de zaak of de persoon van de rechtszoekende onmogelijk is een advocaat bereid te vinden tot het verlenen van bijstand. 

Om in aanmerking te komen voor aanwijzing moet u het verzoek voldoende onderbouwen en aantonen dat u voldoet aan de eisen die artikel 13 Advocatenwet stelt.
 

Uit uw verzoek dient het volgende te blijken:

  • Duidelijk moet zijn op welke procedure of belangen het verzoek betrekking heeft en als er sprake is van spoed waarom dat het geval is. Processtukken kunnen worden bijgesloten (de deken beoordeelt ook de kans van slagen, geen aanwijzing vindt plaats voor kansloze zaken);
  • Duidelijk moet zijn dat het gaat om een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven of bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden en waarin u dus niet zelf uw belangen kunt behartigen;
  • Duidelijk moet zijn dat de zaak moet dienen in het arrondissement Overijssel.
  • Duidelijk moet zijn dat u serieuze inspanning heeft geleverd om zelf een op het betreffende rechtsgebied deskundige advocaat te vinden via het Juridisch Loket of anderszins. In dat kader dient u aan te geven welke inspanningen u heeft verricht om een advocaat te vinden, welke advocaten u heeft benaderd en de reden waarom zij u niet willen bijstaan;
  • Duidelijk moet zijn dat u bereid en in staat bent, indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, om de aan te wijzen advocaat te betalen en een voorschot te voldoen;
  • Duidelijk moet zijn dat u bereid en in staat bent, indien u wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, om de eigen bijdrage te voldoen. 

Voor het indienen van een verzoek om aanwijzing kunt u gebruik maken van het:
Webformulier- Artikel 13 Advocatenwet. 
Pas als uw verzoek volledig is ingediend kan de deken uw verzoek in behandeling nemen en gaan beoordelen.

 

Wanneer de deken uw verzoek afwijst kunt u hierover binnen zes weken na de bekendmaking beklag doen bij het Hof van Discipline.